50-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 26 - 2018 with 0 Komentarų

Spalio 25 d. vyko 50-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Valdemaras Jasevičius ir Genovaitė Damulienė. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Prieš prasidedant posėdžiui, artėjant Vėlinėms, mirusiųjų atminimo dienai, tylos minute pagerbtas Tarybos narių ir savivaldos vadovų, iškeliavusių į amžinybę, atminimas. Posėdžio metu priimta 13 sprendimų, išklausyti 2 informaciniai pranešimai.

Sprendimai dėl turto nurašymo, likvidavimo ir perdavimo patikėjimo teise

Posėdžio metu pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymui ir likvidavimui.

Taryba sutiko perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai jos nuostatose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą – kapinių tvorą, esančią Šilalės r., Kvėdarnos sen., Pajūralio k., Liubarto g. 6.

Sprendimų pakeitimai

Tarybos nariai pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimams, remiantis kuriais 8 pareigybėmis sumažinamas patvirtintas 83 valstybės tarnautojų skaičius ir patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių skaičius Šilalės rajono savivaldybės administracijoje – 75.

Atsižvelgiant į tai, kad reikėjo perskirstyti asignavimus tarp einamųjų išlaidų ir išlaidų turtui bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti ir asignavimus tarp programų dėl atsiradusių poreikių, pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams.

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams, kuriuos įgyvendinat bus tinkamai prižiūrimi vietinės reikšmės keliai ir gatvės, pagerės rajono gyventojų gyvenimo kokybė.

Taip pat pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimui, remiantis kuriuo padidės Šilalės rajone teikiamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų apimtis iki 76 lovų, kurios padalintos tarp viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės (43 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos) ir viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro (33 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos).

Sprendimai dėl tvarkos aprašų, projektų

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, remiantis kuriuo bus sudarytos platesnės galimybės NVŠ programų teikėjams panaudoti ugdymo veikloms skiriamas lėšas bei padidės vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičius.

Pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro „STEAM APC“ sukūrimas“. Dalyvaujant projekte mokiniams bus sudarytos sąlygos stiprinti dalykines, kūrybiškumo iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, gerinti pasiekimus ir praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse, ugdant inovacijų kultūrą.

Taryba sutiko prisidėto prie projekto „Pajūrio daugiafunkcis centras“ įgyvendinimo, įsipareigodami iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2019–2020 m. prisidėti piniginiu įnašu, kuris sudarys iki 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant 12 500,50 Eur, sumos.

Kiti sprendimai

Patvirtintas viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas: medicinos punktas, karvidė, pirtis, mokykla, gaisrinės postas, lėktuvų pakilimo takas.

Taryba perdavė UAB „Šilalės šilumos tinklai“ patikėjimo teise pagal turto (katilinių) patikėjimo sutartį penkerių metų laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, savivaldybės įstaigų patikėjimo teise valdomą turtą.

 Informaciniai pranešimai

UAB Tauragės atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Komskis informavo apie vykdomų projektų eigą, pateikė duomenis apie Šilalės rajone pastatytus ir dar planuojamus pastatyti konteinerius. Kaip teigė pranešėjas, Šilalės rajono savivaldybėje bus pastatyti 200 biologinių atliekų konteinerių, pagal poreikį rajono gyventojams išdalintos 272 kompostavimo dėžės. K. Komskis taip pat pateikė duomenis apie įvykusį požeminių konteinerinių aikštelių pirkimą, iš viso Šilalės rajone turėtų būti įrengta 34 antžeminiai konteineriai ir 19 požeminių konteinerių aikštelių.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilalės skyriaus direktorius Mindaugas Macas apžvelgė Šilalės rajono darbo rinkos situaciją. Pagal Užimtumo tarnybos spalio 1 d. duomenis Šilalės skyriuje buvo registruoti 912 Šilalės savivaldybės gyventojų, tai yra 6,4 proc. savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų. Pranešėjas informavo, kad šiemet Užimtumo tarnyba daugiausia dėmesio skyrė profesiniam mokymui. Minėtu laikotarpiu mokymus baigė 138 rajono gyventojai. Nemaža dalis bedarbių (115) gavo paramą judumui. Pranešimo metu apžvelgti kiti statistiniai rodikliai, pasidžiaugta, kad Šilalės rajono gyventojai vieni darbščiausių apskrityje.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*