51-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on lapkričio - 30 - 2018 with 0 Komentarų

Lapkričio 29 d. vyko 51-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Stasys Navardauskas. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 26 sprendimai, išklausytas 1 informacinis pranešimas.

 

Pritarta ataskaitų rinkiniams

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kurį sudaro:

–          Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita;

–          Mokestinių išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita;

–          Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita;

–          Skolinių įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita.

Taryba taip pat patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro finansinės būklės ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Patvirtintos programos, aprašai ir nuostatai

Taryba patvirtino Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 2018-2022 metų programą, kurią įgyvendinant bus siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, užtikrinti viešąją tvarką, įgyvendinti saugios visuomenės koncepciją rajone.

Nuspręsta pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos vidaus struktūrą, panaikinant Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos Žadeikių skyrių, patvirtinti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatai.

Posėdžio metu taip pat patvirtintas Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatai ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Sprendimai, susiję su sutartimis, paraiškomis ir projektais

Taryba įsipareigojo, jei bus gauta lėšų iš valstybės biudžeto 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 25 proc. nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektui finansuoti. Taip pat įsipareigota iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės Žadeikių seniūnijai skirti 1044,34 Eur Žadeikių seniūnijos Žadeikių kaimo Liepų, Laumkalnio gatvių ir dalies Alkos gatvės apšvietimo įrengimo darbų finansavimui.

Pavesta Šilalės rajono savivaldybės administracijai teikti UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų, tinkamų finansuoti išlaidų nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai, kurie yra privalomi pagal atitinkamas priemones projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.

Taryba nusprendė pritarti Bendradarbiavimo sutarties įgyvendinat iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išsamiai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ projektui.

Sprendimų pakeitimai

Taryba, atsižvelgdama į tai, kad reikia perskirstyti asignavimus tarp einamųjų išlaidų turtui bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti ir asignavimus tarp programų dėl atsiradusių būtinų poreikių, nusprendė pritarti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams. Posėdžio metu taip pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai dėl terminų pratęsimo

Leista UAB „Šilalės šilumos tinklai“ pratęsti trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos), paimtos pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T1-269 „Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“, grąžinimo terminą dvejų metų laikotarpiui iki 2018 m. lapkričio 30 d., įkeičiant bendrovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

Nuspręsta pratęsti nuo 2019 m. balandžio 15 d. aštuonerių metų laikotarpiui 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutartį Nr. B6-86(b) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų valdymo“ su UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru“.

Susiję su turtu sprendimai

Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti Valstybei nuosavybės teise priklausantį Šilalės r. savivaldybės pasitikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono Pajūralio pagrindinės mokyklos, Šilalės rajono Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamą turtą be likutinės vertės.

Perduota patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai jos nuostatose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskaitomą nekilnojamąjį turtą – pastatą-garažą, esantį Šilalės r., Upynoje, D. Poškos g.

Sprendimai dėl elektros oro linijų su atramomis pirkimo

Nuspręsta pirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 0,4 Kv įtampos elektros oro linijas, savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms – savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms (Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio Dionizo Poškos, Gedimino g. ir Pajūralio kaimo Ašvos g.) prižiūrėti, iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu nustatytas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius biudžetinėse įstaigose.

Nuspręsta atleisti Rimantą Užumecką iš Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigų 2018 m. gruodžio 14 d.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas.

Pripažintas netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo“.

Taryba sutiko leisti nuomotis E. Š. šeimai trijų kambarių butą su rūsiais iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į inžinierinius statinius: Eitvydaičių g. (Laukuvos sen.), Paršežerio g. (Laukuvos sen.), Kazimiero Jauniaus g. (Kvėdarnos sen.), Vakario g. (Šilalės miesto sen.) ir Lakštingalų g. (Šilalės miesto sen.).

Informaciniai pranešimai

Teresė Jankauskienė pateikė informaciją apie Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2014–2020 m. strategijos įgyvendinimą. Pranešėja informavo, kad įgyvendinant strategijos priemones, reikia surinkti 32 paraiškas, įkurti 27 darbo vietas. Šiuo metu surinktose paraiškose numatyta 12 darbo vietų. Pristatymo metu pateikta kita aktuali informacija.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*