Skelbimo Nr.: 40150

Skelbimo data: 2018-12-12

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją „jaunimo politikos įgyvendinimas“, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –jaunimo politikos administravimas ir įgyvendinimas Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
6.3. turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
6.4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
6.5. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle interneto svetainėse, interneto socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme įtvirtintais jaunimo politikos įgyvendinimo principais, vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;
7.2. renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
7.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
7.4. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
7.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
7.6. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
7.7. esant poreikiui inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
7.8. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
7.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
7.10. koordinuoja Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
7.11. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
7.12. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;
7.13. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, Savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
7.14. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
7.15. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
7.16. inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
7.17. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
7.18. dalyvauja vykdant Savivaldybės veiklą, susijusią su nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.19. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_____________________________________ 

 

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

 

Daugiau informacijos telefonu: 8 449 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt*