2018-12-14

Skelbimo Nr.: 55643

Skelbimo data: 2018-12-14

Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.     Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius (toliau – statybos inžinierius) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį

1.1.   Pareigybės lygis – A2.

1.2.    Pareigybės pavaldumas – statybos inžinierius tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti  Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su patvirtintų funkcijų vykdymu;

4.3. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Interneto naršyklėmis;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pareigas:

5.1.  sudaro savivaldybės pastatų ir statinių defektinius aktus pagal poreikį Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaigų prašymu. Atlieka sąmatinius skaičiavimus, nustato lėšų poreikį, surenka pirminius duomenis, reikalingus statinio projektavimui pradėti, ir jų pagrindu parengia užsakovui privalomą techninę  dokumentaciją ir kartu su prašymu pateikia projektavimo  sąlygas rengėjui;

5.2. laiku inicijuoja rangovų parinkimą projektavimui ir statybiniams darbams: parengia statinio energinio audito, archeologinių žvalgomųjų ar geologinių tyrinėjimų, projektavimo, bendrosios ar specialiosios projekto ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų, statinio statybos techninės priežiūros ir statybos vykdymo priežiūros technines užduotis (technines specifikacijas) viešajam pirkimui atlikti;

5.3.  statinio projektavimo laikotarpiu palaiko ryšį su projektuotojais, teikia prašomą informaciją, atsako į klausimus, derina projektinius sprendinius, siūlo pataisymus, teikia pastabas, kontroliuoja darbų eigą. Tikrina projektuotojų parengtus techninius projektus, teikia juos projekto specialiajai ar bendrajai ekspertizei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) juos patvirtinti;

5.4. perduoda rangovui statybą leidžiantį dokumentą kartu su patvirtintu projektu. Paskelbia IS informaciją apie statybos pradžią, rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą  ar paskyrimą prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Tikrina rangovų atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Tikrina, ar aktuose atliktų darbų aprašymai (kiekiai ir medžiagų pavadinimai, mato vnt. ir t. t.) atitinka rangovo pasiūlymą ir projektą, o akto forma – sutarties reikalavimus. Patikrintus aktus suderina parašu ir teikia pasirašyti Administracijos direktoriui. Atlieka statinio statybos techninę priežiūrą statiniams, kuriems, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (darbų atlikimo metu galiojančia redakcija), neprivaloma turėti statybos techninės priežiūros vadovo atestatą ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) neperka statybos techninio prižiūrėtojo paslaugų pirkimo sutartimi;

5.5. seka objektuose (įskaitant darbus rajono vietinės reikšmės keliuose  ir gatvėse) vykdomų statybos darbų eigą, ir reikalauja, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir galiojančių reglamentų, techninių ir darbo projektų, rangos sutarties sąlygų. Sprendžia statinio statybos defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu klausimus. Atstovauja užsakovui pasirašant paslėptų statybos darbų ir inžinerinių tinklų išbandymo aktus. Objekte, kuriame dirba samdomas statybos techninis prižiūrėtojas, atlieka planinius kontrolinius patikrinimus ir neplaninius, jeigu kyla įtarimų dėl statybos metu naudojamų statybos produktų  kokybės ar kiekių, neatitinkančių statinio projekto;

5.6. rangovui užbaigus darbus rūpinasi, kad teisės aktais nustatyta tvarka objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir surašytas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija. Pateikia IS prašymą išduoti aktą;

5.7. vykdo Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos einamąją finansų kontrolę (tikrinama, ar pagal sutarties reikalavimus atitinka atlikti darbai, darbų atlikimo aktai, darbų perdavimo-priėmimo aktai), pasirašydamas ant darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę;

5.8. atlieka  statinių, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo priskiriamų prižiūrėti savivaldybėms, naudojimo priežiūrą;

5.9. dalyvauja Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;

5.10. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 6.   Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. efektyvų ir laiku atliekamą darbą pagal numatytas funkcijas;

6.2. gautos informacijos konfidencialumą;

6.3. dokumentų tvarkymą;

6.4. Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

6.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi;

6.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________________ 

 

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt), konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse (! Dokumentus, susikurtus skiltyje „Mano dokumentai“, į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką „Pridėti iš mano dokumentų“.);

• išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

• darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

•  gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje „Mano dokumentai“ prieš teikiant prašymą);

• užpildytą pretendento anketą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496);

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.

 

Daugiau informacijos telefonu: 8 449 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt

Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).*