52-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gruodžio - 27 - 2018 with 0 Komentarų

Gruodžio 20 d. vyko 52-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 25 Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 21 sprendimas.

Sprendimai susiję su Kontrolės ir audito tarnyba

Taryba sutiko steigti Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą ir patvirtino tarnybos nuostatus. Taip pat patvirtintas kontrolieriaus pareigybės aprašymas.

Sprendimai susiję su Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybe

Posėdžio metu Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybių aprašymus. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytas Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas – 14,5, jo pavaduotojo – 9,5.

Sprendimai susiję su projektais

Taryba pritarė, kad Šilalės rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.

Nuspręsta nepritarti paramos sutarties dėl projekto „Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija“ įgyvendinimo pasirašymui su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, numatant galimybę dalį buvusios Žadeikių pagrindinės mokyklos pastato patalpų pritaikyti bendruomenės ir kultūrinei veiklai.

Posėdžio metu pritarta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu bus įsigytas nekilnojamas turtas (namas), kuris bus pritaikytas bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, Pajūrio ir Kaltinėnų miesteliuose įsikurs Vaikų dienos centrai, kurie teiks dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

Nustatytas 2019 metams 20 proc. maksimalus lėšų dydis iš savivaldybės biudžeto nuo skirto finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams.

Sprendimai susiję su nekilnojamuoju turtu

Tarybos nariai sutiko pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 2 kambarių butą su rūsiu už 22 000 Eur ir 2 kambarių butą su rūsiu už 16 500 Eur.

Taip pat nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn 3 kambarių butą su 1/8 ūkinio pastato už 10 500 Eur savivaldybės būsto fondui plėtoti.

Posėdžio metu nutarta perduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai (33,67 kv. m ploto patalpas, negyvenamojoje patalpoje-mokykloje, esančias Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 4) ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai (33,06 kv.m ploto patalpą, pastate-mokykloje, esančias Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Juodainių k., Lygumų g. 3) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, seniūnijų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą.

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės teisę į nekilnojamąjį daiktą – inžinerinį statinį – Senkapio g. (0,431 ilgis), esančią Traksėdžio k., Šilalės r. ir pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai inžinerinį statinį pateikti įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Sprendimų pakeitimai

Atsižvelgiant į tai, kad reikia perskirstyti asignavimus tarp einamųjų išlaidų ir išlaidų turtui bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti ar asignavimus tarp programų dėl atsiradusių poreikių, pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai susiję su švietimo įstaigomis

Nuspręsta Evelinai Jarušauskienei, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas, už papildomą darbo krūvi mokėti 20 proc. jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.

Posėdžio metu taip pat nuspręsta pakeisti Darbo sutarties Nr. 295, sudarytos 2001 m. gegužės 29 d. su Arūnu Goštautu, Šilalės meno mokyklos direktoriumi, sąlygas, pratęsiant darbo santykius, kol Teisės aktų nustatyta tvarka į Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigas bus paskirtas konkursą, kuris įvyks 2019 m. balandžio 25 d., laimėjęs asmuo.

Kiti sprendimai

Taryba sutiko tapti Koordinacinio centro „Gilė“, kuris yra viešasis juridinis asmuo, teikiantis dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, partneriu, įsipareigojant skirti lėšas 2019 m. iš Šilalės rajono savivaldybės administracijai patvirtintos savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos Neplanuotų švietimo, kultūros ir kitų priemonių įgyvendinimo, jei bus gautas projektams finansavimas atrankos konkursuose:

  1. Koordinaciniam centrui „Gilė“ – 4 000 Eur (prisidėti prie projekto „Vaikų dienos centras „Gilė“ 2019 m.“ Bijotuose įgyvendinimo išlaidų);
  2. Koordinaciniam centrui „Gilė“ – 4 000 Eur (prisidėti prie projekto „Vingininkų vaikų dienos centras“ Vingininkų kaime įgyvendinimo Vingininkų kaime įgyvendinimo išlaidų);
  3. Koordinaciniam centrui „Gilė“ – 4 000 Eur (prisidėti prie projekto „Vaikų dienos centras „Giliukai“ 2019 m.“ Šilalės mieste įgyvendinimo išlaidų).

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai, kurie įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., ir jais vadovausis savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai.

Taip pat patvirtinti Apgyvendinimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namuose, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų krizių įveikimo pagalvos paslaugų teikimo ir socialinių priežiūros paslaugų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų vaikų dienos centre teikimo tvarkos aprašai pagal patikslintas nuostatas dokumentų pateikimui dėl socialinių paslaugų gavimo.

 

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*