53-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on vasario - 1 - 2019 with 0 Komentarų

Sausio 31 d. vyko 53-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 25 Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 31 sprendimas, išklausyti 3 informaciniai pranešimai.

Įsipareigota skirti lėšas paminklų statymui ir kitiems objektams

Taryba leido Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai statyti A. Stulginskio paminką gimnazijos kieme ir įsipareigojo gimnazijai iš 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos skirti iki 16 000 Eur paminklo pastatymui.

Taip pat leido Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai statyti S. Gaudėšiaus paminklą prie gimnazijos, įsipareigojo gimnazijai iš 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos skirti iki 21 150 Eur paminklo pastatymui.

Įsipareigota skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos Šilalės rajono savivaldybės administracijai – 4 000 Eur, prisidėti prie vandens gręžinio ir vandentiekio įrengimo išlaidų.

Patvirtintos programos, planai ir sąrašai

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. darbo planas, kuriame numatyti planuojami svarstyti Tarybos sprendimų projektai ir renginiai, Šilalės savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ir Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos. Taip pat pritarta Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2019 m. veiklos programai, kuria siekiama savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimo ir ugdymo, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, turintiems elgesio sutrikimų, bei vaikams, praradusiems mokymosi motyvaciją. Patvirtinta Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2019–2020 metams ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatai bei Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas.

Sprendimų pakeitimai

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“  pakeitimams. Taip pat patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.

Pritarta veiklų ataskaitoms

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ir Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitoms.

Sprendimai susiję su švietimo įstaigomis

Tarybos nariai sutiko, kad biudžetinė įstaiga Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. būtų reorganizuota, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ir įsteigiant Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrių. Taip pat pritarta, kad biudžetinė įstaiga Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. būtų reorganizuota, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ir įsteigiant Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrių. Nuspręsta iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos struktūrą, pakeičiant iš bendrojo ugdymo pradinės mokyklos į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir suteikti pavadinimą Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“, nutraukiant pradinio ugdymo ir individualizuotos pradinio ugdymo programų vykdymą ir tęsiant priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą.

Posėdžio metu nustatytas klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais.

Suteikti leidimai

Leista rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą-inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, numatant vėjo jėgainių statybą žemės sklypuose, esančiuose Šilalės r., Kaltinėnų sen., Rėzgailių k.

Taip pat leista Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ dalyvauti pareiškėjo teisėmis rengiant ir įgyvendinant projektą „Šilalės ir Šakių rajono savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir numatyta, projektui gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirti Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ pareiškėjo įnašui ne mažiau kaip 2 procentus nuosavų lėšų indėliui nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamos išlaidoms padengti.

Kiti sprendimai

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas, nustatytas darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas – 14,5, nustatyta kadencija – 5 metų laikotarpis.

Taryba 2019 m. sausio 31 d. atleido E. J. iš Šilalės r. (duomenys neskelbtini) mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigų ir priėmė E. J. nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai į Šilalės r. (duomenys neskelbtini) mokyklos direktoriaus pareigas.

Tarybos nariai sutiko apmokėti vienkartinę 2 000 Eur kompensaciją tarnaujančiuoju tampančio daikto savininkui už 0,02 ha dydžio kelio servitutą žemės sklype, esančiame Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 46, suteikiant teisę 30 metų laikotarpiui važiuoti transporto priemonėms prie Pajūrio miestelio senųjų kapinių.

Nustatyta, kad Šilalės rajono savivaldybės kontrolierės Liucijos Kiniulienės tarnybos santykiai tęsiasi Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus – įstaigos vadovo – pareigose.

Posėdžio metu taip pat nustatytos mokamų paslaugų kainos:

–          paros arterinio kraujo spaudimo monitoravimo kaina – 30 Eur;

–          paros širdies rimto tyrimo Holterio monitoriumi kaina – 30 Eur.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Volkswagen Crafter“, kurio įsigijimo (likutinė) vertė – 40 232,50 Eur.

Informaciniai pranešimai

Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaidotas Kėbla pristatė 2018 m. Šilalės rajono gaisrų ir gelbėjimo darbų analizę. Kaip teigė pranešėjas, praėjusiais metais registruoti 93 gaisrų atvejai, vykdyti 103 gelbėjimo darbai, aptartos dažniausiai pasitaikančios gaisrų priežastys, pateikta kita aktuali informacija

Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybų skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas pateikė informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą. Vedėjas informavo, kad vykdant programos I ir II etapus, iš 19 daugiabučių namų darbai baigti ir pasirašyti statybos darbų pridavimo aktai 18 namų, programos III etape dalyvauti buvo atrinkti 9 daugiabučiai gyvenamieji namai, IV-ame – 12.

Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus pateikė informaciją apie Tauragės regiono plėtros tarybos veiklą ir Tauragės regiono plėtros plano įgyvendinimą 2018 metais. Pranešėjas informavo, kad Šilalės rajono savivaldybėje įgyvendinamas 21 projektas, kuriems suplanuotas finansavimas – 7,08 mln. Eur, išmokėtas finansavimas – 2,20 mln. Eur.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*