54-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on vasario - 22 - 2019 with 0 Komentarų

Vasario 21 d. vyko 54-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Virginijus Noreika ir Genovaitė Damulienė. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 33 sprendimai.

Pritarta veiklos ataskaitoms

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai, kurioje nurodoma, kad 2018 m. buvo sušaukta 12 Tarybos posėdžių, parengti svarstyti 285 sprendimų projektai, priimti 279 sprendimai rajono bendruomenėms, įmonėms, organizacijoms ir savivaldybės įstaigoms aktualiais klausimais. Taip pat pristatyta komitetų, komisijų ir kita įgyvendinta veikla, mero darbas komisijose ir Taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje, Tauragės regiono plėtros taryboje, aptarti įgyvendinti projektai ir kt.

Pritarta ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai, kurioje nurodomas savivaldybėje dirbančių darbuotojų skaičius, pateikiami statistiniai duomenys apie gautus, parengtus raštus. Aptarta Savivaldybės skyrių, seniūnijų veikla, vykdytos programos ir įgyvendinti projektai, klausimai, susiję su socialine parama ir tarptautiniu bendradarbiavimu, kita aktuali informacija.

Posėdžio metu taip pat pritarta Švietimo ir kultūros įstaigų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaita, Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaita ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaita, Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Sprendimas dėl 2019 metų biudžeto

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžetas pagal asignavimų valdytojus ir programas – 26 530 457 Eur.

Patvirtinti aprašai, nuostatai ir programos

Patvirtinti Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatai, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatai, Investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės kapitalo investicijų 2020–2022 metų programa bei Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas

Sprendimai, susiję su nekilnojamuoju turtu

Pritarta nekilnojamojo turto, pastato-klėties ir žemės sklypo, esančių Šilalė r., Upynos mstl., Nepriklausomybės g. 13a, nuosavybės teise priklausančio juridiniam asmeniui, pirkimui Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Taryba nusprendė perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijai  jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (pastatą-mokyklą ir kiemo statinius), esančius Šilalės r., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15.

Kiti sprendimai

Pavesta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai atlikti projekto „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Šilalėje, J. Basanvičiaus g. 25, pastatų rekonstravimas ir plėtra“, įgyvendinimo pagal Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2019 metais paskirstymą pagal investicijų projektus, užsakovo funkcijas.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ priemonės veiklą „Paramos žemės ūkio vandentvarkai“ finansinei paramai gauti projektui „Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“.

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*