55-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on kovo - 28 - 2019 with 0 Komentarų

Kovo 28 d. vyko 55-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Rimantas Rimkus ir Loreta Kalnikaitė. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 32 sprendimai.

Sprendimai dėl planų, programų, nuostatų ir aprašų

Taryba patvirtino 3 metų trukmės Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentą – Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planą, remiantis kuriuo bus vykdoma plano įgyvendinimo priežiūra ir pasiektų rezultatų ir uždavinių analizė, ir Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą, kurios tikslas – organizuoti laikino pobūdžio darbus, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastuktūrą, įdarbinti Užimtumo tarnybos siųstus bedarbius ir sudaryti jiems galimybę užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. 

Taip pat patvirtinti Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugos naudojimo, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo, Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašai ir Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Patvirtinti ataskaitų rinkiniai, veiklos ir kitos ataskaitos

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės ataskaitai, kuri parengta pagal jai pavaldžių biudžetinių įstaigų, jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų pateiktas finansų kontrolės būklės ataskaitas.

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro, Šilalės rajono ligoninės, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros, Pajūrio, Laukuvos ir Kvėdarnos ambulatorijų 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir įstaigos veiklos ataskaitos.

Sprendimai, susiję su projektais

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės ir partnerio Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipalinio darinio administracijos „Mamonovo miesto apygarda“ bendros paraiškos „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ rengimui ir teikimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įrangą Kvėdarnos daugiafunkciam centrui.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką gauti sporto rėmimo fondo lėšų projekto „II grupės nesudėtingo statinio sporto aikštelės J. Basanavičiaus g. 21 c, Šilalės m., kapitalinis remontas“ įgyvendinimui.

Pritarta bendradarbiavimo tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sutarties „Bendradarbiavimo sutartis“ projektui.

Sprendimai, susiję su kainų ir išlaidų nustatymu

Nustatyti maksimalūs socialinės globos paslaugų finansavimo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų dydžiai.

Patvirtinta Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos kaina vienam globotiniui (rūpintiniui) per mėnesį – 1204 Eur, iš kurios bendroji socialinės globos lėšų dalis – 441 Eur, kintamoji socialinės globos dalis – 763 Eur.

Taip pat patvirtinta Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos kaina vienam globotiniui (rūpintiniui) per mėnesį – 1191 Eur, iš kurios bendroji socialinės globos lėšų dalis – 274 Eur, kintamoji – 917 Eur.

Taryba patvirtino mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ir Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainas.

Nustatyta sveikatos įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis

Taryba nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. nustatė Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamąjį dalį.

Kiti sprendimai

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraštis.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 2 dviejų kambarių butus, esančius Šilalės rajone.

Taip pat Taryba nusprendė pakeisti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato-bibliotekos, esančio Šilalės r., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15, pagrindinę naudojimo paskirtį iš kultūros į gyvenamosios (vieno buto pastatai).

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).*