Visuomeninio judėjimo „ŠILALIŠKIAI“

 ĮSTATAI

1.      BENDROJI DALIS

 

1.1.  Visuomeninis judėjimas „ŠILALIŠKIAI“ (toliau tekste – Judėjimas) yra savanoriška organizacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, veikiančius Šilalės rajone ir už jo ribų, bendriems narių poreikiams tenkinti ir tikslams įgyvendinti.

1.2.  Judėjimo teisinė forma – asociacija.

1.3.  Judėjimas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.4.  Judėjimo finansiniai metai – kalendoriniai metai. Pirmaisiais finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo Judėjimo įsteigimo dienos iki finansinių metų pabaigos.

1.5.  Judėjimas turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, antspaudą. Taip pat gali turėti emblemą bei kitą simboliką.

1.6.  Judėjimas yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

1.7.  Judėjimas veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje, jos veiklos laikotarpis neribotas.

2.      JUDĖJIMO TIKSLAI, VEIKLOS APIMTYS IR POBŪDIS

2.1.  Judėjimo tikslai ir uždaviniai:

2.1.1. vienyti Šilalės rajono gyventojus siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo bei tarpusavio bendradarbiavimo ir jiems atstovauti;

2.1.2. sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis;

2.1.3. informuoti asociacijos narius apie ES ir nacionalinės paramos projektus bei galimybę juose dalyvauti;

2.1.4. teikti projektus ir pasiūlymus vietinių ir valstybinių institucijų ir užsienio šalių skelbiamiems nevyriausybinėms organizacijoms paramos finansavimo projektams.

2.1.5. atstovauti ir ginti savo narių interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijose bei institucijose;

2.1.6. dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Judėjimo ir jos narių veiklą.

2.1.7. bendradarbiauti su socialiniais partneriais sprendžiant Šilalės krašto socialines, ekonomines ir kitas problemas;

2.2.  Siekdamas savo tikslų ir vykdydamas veiklą Judėjimas gali:

2.2.1. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, keisti ar kitaip juo disponuoti;

2.2.2. skolintis ir skolinti įstatymų nustatyta tvarka pinigines lėšas ir kitą turtą;

2.2.3. teikti ir gauti labdarą bei paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

2.2.4. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, neprieštaraujančius judėjimo veiklos tikslams ir uždaviniams;

2.2.5. nustatyti judėjimo vidaus organizacinę struktūrą, nustatyta tvarka steigti įmones, agentūras, skyrius, filialus, atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, apibrėžti padalinių teisinį statusą;

2.2.6. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;

2.2.7. stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;

2.2.8. vykdyti veiklą, kuri yra licenzijuojama, Judėjimas gali tik gavęs atitinkamus leidimus ar licencijas.

2.3.  Judėjimas turi teisę vykdyti įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

3.      JUDĖJIMO NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Judėjimo nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.2.  Judėjimo nariai turi lygias teises nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio ar teikiamos paramos dydžio.

3.3.  Judėjime turi būti visų jai priklausančių narių apskaita.

3.4.  Narystė Judėjime nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

3.5.  Judėjimo narys negali būti politinės partijos nariu.

3.6.  Judėjimo nariai turi tokias teises:

3.6.1.dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu, priimant nutarimus turėti vieną balsą;

3.6.2..rinkti ir būti išrinktais į Judėjimo valdymo organus;

3.6.3.dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Judėjimo projektus ir programas, o taip pat dirbti Judėjimo suformuotose specialistų (ekspertų, konsultantų) grupėse;

3.6.4.išstoti iš Judėjimo, apie tai prieš 7 kalendorines dienas raštu pranešus Judėjimo tarybai;

3.6.5.naudotis Judėjimo teikiamomis paslaugomis, gauti iš Judėjimo nemokamas konsultacijas, informaciją interesų gynimui;

3.6.6.susipažinti su Judėjimo dokumentais ir gauti visą informaciją apie jo veiklą;

3.6.7.būti kitų Asociacijų nariu;

3.6.8.ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei tarybos nutarimus.

3.7.  Judėjimo nariai privalo:

3.7.1. laikytis Judėjimo įstatų ir dalyvauti jo veikloje;

3.7.2. laiku mokėti Judėjimo nario mokestį ir kitus tikslinius mokėjimus;

3.7.3. vykdyti Judėjimo narių susirinkimo ir jo valdymo organų nutarimus.

4.      NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ JUDĖJIMO TVARKA

4.1.  Judėjimo nariu tampama Judėjimo tarybos sprendimu asmeniui pateikus raštišką prašymąsu dviejų narių rekomendacijomis apie pageidavimą tapti Judėjimo nariu. Narystė Judėjime neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši veikla nėra nukreipta prieš Judėjimą ar atskirus jo narius.

4.2.  Tarybai atmetus asmens prašymą dėl priėmimo į Judėjimą, asmuo su šiuo prašymu gali kreiptis į visuotinį narių susirinkimą, kuris priima galutinį sprendimą dėl priėmimo į Judėjimą.

4.3.  Iš Judėjimo išstojama pateikus raštišką prašymą Judėjimo tarybai ir atsiskaičius su Judėjimu už turtinius įsipareigojimus. Jeigu dėl nario išstojimo Judėjimas negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius Judėjimui nuostolius.

4.4.  Visuotinio susirinkimo nutarimu Judėjimo narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

4.4.1. nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;

4.4.2. ilgiau kaip metus nedalyvauja Judėjimo veikloje;

4.4.3. nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų ilgiau kaip 2 mėnesius pasibaigus nustatytam terminui.

4.5.  Judėjimo nariui išstojus arba jį pašalinus iš Judėjimo narių nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.

5.      JUDĖJIMO VALDYMAS

5.1.  Judėjimo organai yra:

5.1.1. aukščiausias Judėjimo organas – visuotinis narių susirinkimas.

5.1.2. kolegialus Judėjimo valdymo organas – taryba.

5.1.3. vienasmenis Judėjimo valdymo organas yra Judėjimo pirmininkas.

5.2.  Judėjimo valdymo organo nariui už veiklą Judėjimo valdymo organuose gali būti atlyginama.

6.      VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1.  Judėjimo visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus.

6.2.  Susirinkimas yra teisėtas, jei Judėjimo nariai apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas elektroniniu paštu, telefonu, faksu ar registruotu laišku, ir jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Judėjimo narių.

6.3.  Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas per l mėnesį.

6.4.  Visi nutarimai visuotiniame narių susirinkime priimami dalyvaujančių balsų dauguma, jei šiuose įstatuose nenumatyta kitaip.

6.5.  Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi dalyvaujantys Judėjimo nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

6.6.  Eilinį Judėjimo narių susirinkimą kviečia taryba.

6.7.  Neeilinis Judėjimo visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau kaip 1/3 Judėjimo narių. Neeilinį Judėjimo visuotinį narių susirinkimą šaukia Pirmininkas ne vėliau kaip per savaitę po raštiško Judėjimo narių reikalavimo gavimo. Apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo kiekvienam Judėjimo nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš tris dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefonu, faksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

6.8.  Visuotinis narių susirinkimas:

6.8.1. papildo ir keičia Judėjimo įstatus;

6.8.2. priima sprendimą dėl Judėjimo pertvarkymo ar veiklos nutraukimo (reorganizavimo arba likvidavimo);

6.8.3. tvirtina Judėjimo veiklos programą, išlaidų sąmatą, metinę finansinę atskaitomybę, Judėjimo veiklos ataskaitą;

6.8.4. nustato nario mokesčio bei kitų tikslinių įnašu dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;

6.8.5. renka Judėjimo pirmininką, pavaduotojus ir juos atšaukia;

6.8.6. nustato pirmininko pavaduotojų skaičių

6.8.7. renka ir atšaukia Judėjimo tarybos narius;

6.8.8. gali atšaukti valdymo organų nutarimus;

6.8.9. gali atstatydinti bet kurį valdymo organą;

6.8.10.  priima sprendimus dėl priėmimo į Judėjimą ir asmens pašalinimo iš Judėjimo narių;

6.8.11.  priima sprendimus dėl Judėjimo dalyvavimo kitose asocijuotose struktūrose;

6.8.12.  sprendžia struktūrinių padalinių steigimo, veiklos pasibaigimo klausimus, tvirtina struktūrinio padalinio nuostatus;

6.8.13.  priima kitus sprendimus, kurie neprieštarauja Judėjimo įstatams.

7.      JUDĖJIMO TARYBA

7.1.  Judėjimo taryba – kolegialus valdymo organas tarp susirinkimų, renkama dvejiems metams. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu. Išrinktais laikomi surinkę daugiausia susirinkime dalyvavusių balsų.

7.2.  Tarybos darbui vadovauja Judėjimo Pirmininkas, kuris kartu yra ir tarybos narys. Taryba renkama iš 7-ių asmenų, siekiant, kad jos nariai atstovautų kuo platesniems Judėjimo narių  interesams.

7.3.  Tarybos narys, nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:

7.3.1. kai atsistatydina pateikęs prašymą tarybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;

7.3.2. kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7.4.  Taryba pirmame savo posėdyje pirmininko teikimu išsirenka tarybos atsakingąjį sekretorių ir patvirtina Judėjimo finansininką.

7.5.  Tarybos atsakingasis sekretorius renkamas posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma ir atlieka šias funkcijas:

7.5.1. skelbia viešąją informaciją ir informuoja Judėjimo narius tarybos nustatyta tvarka;

7.5.2. tvarko Judėjimo dokumentaciją ir Judėjimo narių sąrašą;

7.6.  Taryba atlieka šias funkcijas:

7.6.1. ruošia visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir informuoja Judėjimo narius apie susirinkimo vietą ir laiką;

7.6.2. sudaro ir teikia susirinkimui tvirtinti veiklos programą, išlaidų sąmatas, finansinės veiklos metinę ataskaitą;

7.6.3. tvirtina materialinių vertybių nurašymo aktus;

7.6.4. tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą;

7.6.5. priima galutinį sprendimą dėl priėmimo į Judėjimą;

7.6.6. sudaro specialistų grupes Judėjimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

7.6.7. aprobuoja sutartis, sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus, suteikia įgaliojimus Pirmininkui;

7.6.8. teikia pasiūlymus visuotinam narių susirinkimui tvirtinti dėl asmens pašalinimo iš Judėjimo;

7.6.9. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;

7.6.10.  šaukia eilinius visuotinius narių susirinkimus;

7.6.11.  nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Judėjimo veiklą pateikimo nariams tvarką;

7.6.12.  kontroliuoja galiojančių Judėjimo įstatų laikymąsi;

7.6.13.  disponuoja Judėjimo turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti;

7.6.14.  organizuoja susitikimus, seminarus ir kitą praktinę Judėjimo veiklą bei priima sprendimus kitais klausimais;

7.6.15.  renka tarybos atsakingąjį sekretorių ir patvirtina Judėjimo finansininką;

7.6.16.  vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo priskirtas funkcijas.

7.7.  Taryba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir visuomet ne vėliau nei prieš tris dienas iki visuotinio narių susirinkimo.

7.8.  Tarybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/3 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia pirmininko balsas.

7.9.  Judėjimo tarybos nutarimai skelbiami visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip per 7 dienas po jų priėmimo.

8.      JUDĖJIMO PIRMININKAS

8.1.  Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas, renkamas 2 metams visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Pirmininko kadencijų skaičius neribotas.

8.2.  Judėjimo Pirmininkas:

8.2.1. savo veikloje vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir tarybos nutarimais bei sprendimais;

8.2.2. už savo veiklą atsiskaito tarybai, o už tarybos veiklą – visuotiniam narių susirinkimui.

8.2.3. atstovauja Judėjimą teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo ir valdžios organuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat, tarybos įgaliotas, sudaro sandorius asociacijos vardu.

8.2.4. šaukia Tarybos posėdžius, organizuoja tarybos darbą, atsako už narių visuotinių susirinkimų bei tarybos posėdžių sukvietimą bei priimtų nutarimų įgyvendinimą;

8.2.5. pateikia Judėjimo dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;

8.2.6. tarybos pritarus priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus;

8.2.7. šių įstatų apimtyje dalį savo teisių ir funkcijų paveda kitiems Judėjimo nariams;

8.2.8. atlieka kitus susirinkimo ar tarybos pavestus darbus.

8.3.  Judėjimo Pirmininkas nepasibaigus kadencijai nustoja eiti savo pareigas:

8.3.1. kai atsistatydina, pateikęs prašymą tarybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;

8.3.2. kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

8.4.  Pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų  jį pakeičia tarybos paskirtas pirmininko pavaduotojas.

 9.      STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

9.1.  Padaliniai steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.2.  Struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Judėjimo įstatais ir savo nuostatais, kuriuos tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

9.3.  Struktūrinis padalinys nėra juridinis asmuo. Struktūrinio padalinio turtas nuosavybės teisė priklauso Judėjimui, kurį Jis valdo ir disponuoja, laikydamasis LR įstatymų Judėjimo įstatų bei padalinio nuostatų. Struktūrinis padalinys gali turėti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Judėjimo pavadinimu, teisę skyriaus vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nuostatais suteiktų įgaliojimų ribose. Struktūrinio padalinio veiklą kontroliuoja Judėjimo taryba.

9.4.  Reorganizuoti, nutraukti struktūrinio padalinio veiklą gali visuotinis narių susirinkimas. Struktūriniai padaliniai registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

 10.  JUDĖJIMO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Judėjimo įstatus turi teisę keisti visuotinis Judėjimo narių susirinkimas. Įstatai keičiami kvalifikuota visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip puse visų susirinkimo dalyvių balsų.

10.2. Judėjimo įstatai laikomi pakeisti įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

11.  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE JUDĖJIMO VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

11.1. Dokumentai ir kita informacija Judėjimo nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal tarybos nustatytą tvarką.

11.2. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą pateikiama nariams tomis priemonėmis, kokias nurodė Judėjimo nariai, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki susirinkimo.

12.  LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

12.1. Judėjimo lėšas sudaro:

12.1.1.  stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai;

12.1.2.  parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

12.1.3.  valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms ir tik pagal lėšas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą;

12.1.4.  fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas;

12.1.5.  kitos teisėtai gautos lėšos.

12.2.   Judėjimo lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomos asociacijos nariams ir (ar) valdymo organų nariams.

12.3.   Judėjimo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas Judėjimo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už Judėjimui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.

12.4.   Judėjimas savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Judėjimo narys už Judėjimo įsipareigojimus neatsako.

12.5.   Judėjimo finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

13.  FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

13.1. Judėjimo lėšų ir turto apskaitą tvarko Judėjimo pirmininko pasiūlytas ir 1/2  tarybos narių patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone ar asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.

13.2. Jeigu Judėjimas gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų ar tikslinių programų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.

13.3. Visus visuomeninės organizacijos dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Judėjimo lėšos, esančios Judėjimo sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti Judėjimo pirmininkas (ar kitas jo įgaliotas tarybos narys) ir Judėjimo finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingos įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo).

13.4. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Judėjimo finansinę veiklą.

13.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atliekamas Judėjimo finansinės veiklos auditas. Auditorių tvirtina susirinkimas 1/2 visų susirinkimo narių balsų dauguma . Audito išlaidos apmokamos Judėjimo lėšomis.

14.  JUDĖJIMO PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

14.1. Judėjimo reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

14.2. Priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti Judėjimą ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų Judėjimo narių balsų dauguma.

14.3. Judėjimo veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:

14.3.1.  visuotinio narių susirinkimo sprendimas;

14.3.2.  teismo sprendimas.

14.4. Institucija, nutarusi nutraukti Judėjimo veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos pirmininkas netenka įgaliojimų, jo teises ir pareigas įgyja likvidatorius.

14.5. Pasibaigus Judėjimo veiklai likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų Judėjimo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi visuomeninės organizacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

14.6. Apie Judėjimo likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama respublikiniame laikraštyje du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.

14.7. Judėjimą likvidavus, likvidatorius sudaro likvidavimo aktą, išregistruoją Judėjimą ir grąžina pažymėjimą jį išdavusiam rejestro tvarkytojui.

15.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Kilus Judėjimo veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

15.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus Judėjimo įstatai neatitinka šių įstatymų, Judėjimas privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol judėjimo įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Judėjimas vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.

Įstatai patvirtinti 2011 m. balandžio mėn. 28 d. Visuomeninio judėjimo „ŠILALIŠKIAI“ steigiamajame susirinkime, protokolo Nr. 1.